WETLIKE ASPEKTE

Christelik, Afrikaans, Uitnemende Standaard

WETLIKE ASPEKTE

Op 15 November 1996 word Wet 84 van 1996 gepubliseer wat tuisskool amptelik erken as wyse van onderrig. In artikel 51 word ouers ‘n geleentheid gegee om ‘n kind te registreer “vir onderwys tuis”. Hierdie artikel vereis dat die onderwys van so ‘n kind aan die minimum vereistes en standaard van die kurrikulum van openbare skole moet voldoen. Die beleid van Moria Tuisskoolmateriaal is om te fokus op die akademiese standaard van die ontwikkelde lande. Nuwe kurrikulumbenaderings wat deur die Onderwysdepartement voorgeskryf word, word wel geakkommodeer (bv. “CAPS”), indien dit ‘n verbetering van die bestaande stelsel is, maar ons gee nie toe op ons morele waardes nie. Provinsiale onderwysdepartemente wat ons materiaal gesien het, het ons stelsel goedgekeur.

Ons Cambridge AS- en A-level word in Suid-Afrika en internasionaal by tersiêre opleidingsinstasies aanvaar. Net soos enige staatskool-matrikulant, moet ons leerders ook die korrekte vakke kies en simbole behaal soos deur die spesifieke universiteitsfakulteit of ander opleidingsinstansie voorgeskryf word.

Moria raai ouers aan om hulle kinders te registreer by die Pestalozzi Trust. Wat is die Pestalozzi Trust? Die Pestalozzi Trust is ‘n geregistreerde openbare weldaadsorganisasie wat in 1998 deur ‘n groep Christene gestig is om bekostigbare regsverdediging en -advies te verskaf om die regte en vryhede van alle lidgesinne te beskerm sodat hulle hul kinders tuis volgens hul eie godsdienstige en/of filosofiese oortuigings, opvoedkundige oortuigings en kulturele tradisies kan opvoed. Vir meer inligting oor Pestalozzi Trust, volg die skakel: https://pestalozzi.org/af/

In November 1996 is die SA Skolewet (no.84 van 1996) gepubliseer.

Die Nasionale Onderwys Beleid is in November 1999 in die Staatskoerant gepubliseer.

Om ‘n uittreksel van die twee dokumente te sien, volg die skakel: