PERSONEEL

Christelik, Afrikaans, Uitnemende Standaard

PERSONEEL

Hannes de Villiers

Hannes is ‘n gekwalifiseerde Landbou-ekonoom (B.Sc. Agric, M.Sc. H.O.D) van die Universiteit van Pretoria. Hy het ook homself bekwaam as 'n NQF Vlak 6 Assessor (SOR139693) aan die NWU. Hannes was hoofeksaminator en hoofnasiener aan die TOD (Transvaalse Onderwysdepartement) vir Veekunde en Landbouwetenskap. Hy was 14 jaar in hoërskoolonderwys en tree uit as waarnemende skoolhoof van Hoërskool Merensky. Hy word aangestel as seniordosent in onder andere Finansiële- en Personeelbestuur aan die Potchefstroomse Landboukollege en vul die posisie vir ses jaar. Hannes is 'n stigterslid van Moria en is op 'n daaglikse basis betrokke by die bestuur, kliëntediens, kurrikulumontwikkeling en administrasie van Moria Tuisskoolmateriaal.

Helena de Villiers

Helena verwerf haar B.Sc. (Hons.) in Biochemie aan RAU. Sy is 'n gekwalifiseerde opvoedkundige met N.H.O.D en B.Ed. in Onderwysbestuur, ook aan RAU. Sy was vir 9 jaar 'n onderwyseres in Natuur- en Skeikunde waarna sy by die NWU en Potchefstroomse Tegniese Kollege klas gegee het in fisika, chemie en rekenaargebruik. Helena is die moeder van drie kinders vir wie sy self getuisskool het en sy het in totaal meer as 25 jaar tuisonderwyservaring. Sy is 'n stigterslid van Moria en as gevolg van haar persoonlike onderwys- en tuisskoolervaring, kon sy waardevolle rigting gee met die ontwikkeling van die Moria-stelsel. Helena is op 'n daaglikse basis betrokke by die kurrikulumontwikkeling, bestellings en versendings van Moria Tuisskoolmateriaal.

Prof. Pieter Stoker

Prof. Stoker is ‘n uitnemende wetenskaplike. Hy matrikuleer aan die Hoërskool Gimnasium, Potchefstroom. Hy studeer aan die NWU met hoofvakke Fisika (onderskeiding) en Wiskunde. Hy voltooi sy studieloopbaan in 1952 toe hy aan die Vrije Universiteit van Amsterdam, tot Doktor in Natuurkunde promoveer. Hy was Dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe aan die NWU. Prof. Stoker was ook betrokke by navorsing op Antarktika oor kosmiese strale. Prof. Stoker was adviserend betrokke by die vorming van die Moriastelsel.

Dr. Charles van Aardt

Dr. van Aardt ontvang die Tafelberg Akademiese Toekenning vir besondere prestasie. By UNISA voltooi hy sy D. Litt. Et Phil. en dien as skoolhoof van verskeie skole. Daarna word hy bevorder tot inspekteur van Onderwys in die TOD (Transvaalse Onderwysdepartement). Hy was ook Hoofinspekteur van Onderwys vir Afrikaans Eerste Taal, Afrikaans Tweede Taal, Duits Derde Taal en Drama by Dramaskole. Hy was medeskrywer vir Afrikaans Eerste Taal taalkunde- en letterkundehandboeke. Sy lewensbeskouing, “Vir Christus sal ek alles opoffer, want Hy alleen is my opstaan, gaan slaap en doen”, spreek van sy hartsgesindheid. Dr. van Aardt was verantwoordelik vir feitlik alle navorsing en ontwikkeling in die skoolvak Afrikaans en was die voorsitter van die kurrikuleringskomitee vir Afrikaans in alle grade en fasette by Moria.

Mnr. Niel Maré

Mnr. Maré behaal die B.A., B.A. (Hons.), en M.A. in Geskiedenis aan die NWU. Hy kwalifiseer homself verder in die Opvoedkunde en beskik oor ‘n T.H.O.D. aan die NWU-POK (Potchefstroomse Onderwys Kollege) asook 'n B.Ed. en M.Ed. Hy doen ook ‘n verdere diploma in onderwysbestuur (VDO). Niel is reeds baie jare in die onderwys en was ook ‘n Hoërskoolhoof. Hy was hoofnasiener vir Afrikaans in die TOD asook interne moderator en senior nasiener vir Geskiedenis in Gauteng Onderwysdepartement. Niel was die voorsitter van die kurrikuleringskomitee van Geskiedenis vir alle grade by Moria.

Mev. Annemie Dayson

Mev. Dayson is ‘n besondere knap Wiskunde onderwyseres. Sy behaal haar B.Sc., H.O.D. en gee Wiskunde vir Graad 12 HG en SG. Sy het 27 jaar ondervinding as ‘n Wiskunde Onderwyseres by verskeie skole. Sy het ook Natuurwetenskap in grade 11 en 12 aangebied. Mev. Dayson was Departementshoof Wiskunde en nasiener van matriekvraestelle vir 23 jaar. Mev. Dayson het gehelp om Wiskunde by Moria sy beslag te gee.

Prof. Johannes Van Rooyen

Prof. van Rooyen matrikuleer aan die Hoërskool Bergsig in Rustenburg. Hy behaal B.Sc., B.Sc. Honneurs, M.Sc. en D.Sc. in Fisiologie aan die NWU. Daarna is hy bevorder tot Professor. Hy het leiding gegee by Moria se kurrikuleringskomitee van Biologiese Wetenskappe.

Prof. Jan Kroeze

Prof. Kroeze het aan die NWU B.A. (Voorteologie) studeer. Hy behaal dié graad met Semitiese Tale, Grieks en Latyn as hoofvakke en verwerf later ook sy Ph.D. Prof. Kroeze lewer gereeld referate op nasionale en internasionale kongresse en skryf ook artikels vir publikasies. Hy is lid van die “Society of Biblical Literature” (VSA) en die “National Association of Professors of Hebrew” (VSA). Prof. Kroeze het die grondslag vir Moria se benadering tot Hebreeuse studies en semitiese tale gelê.

Dr. Myrtle Erasmus

Dr. Erasmus matrikuleer in Lindley en voltooi T.H.O.D. aan NWU-POK (Potchefstroomse Onderwys Kollege) in ‘n gekombineerde kursus van Junior Primêr en Preprimêr. Sy het altesaam 16 jaar ondervinding as onderwyseres in Pre-Primêre en Grondslagfase. Sy behaal haar doktorsgraad aan NWU en behartig al Moria se graad 0 en Grondslagfase evaluering.

Dr. Hanlie Degenaar

Dr. Degenaar het die graad Logopedika voltooi aan UP, waarna sy by die Onderwyshulpsentrum vir 4 jaar gewerk het. Sy besit haar eie privaatpraktyk en was deeltyds betrokke by die Provinsiale Hospitaal as Spraakterapeut en Oudioloog. Sy het die H.O.D. Preprimêre Diploma voltooi en verskeie kursusse in alternatiewe en aanvullende kommunikasie gedoen. Dr. Degenaar is ook as neuro-ontwikkelingsterapeut gekwalifiseer en is 'n dosent aan die NWU. Sy het saam met Moria die Ouditiewe Persepsieprgram ontwikkel.

Salomé van den Berg

Mev. Van den Berg matrikuleer aan Stella Hoërskool en voltooi HOD (IV) Sekondêr asook haar B.Comm graad aan NWU. Daarna was sy ‘n onderwyseres vir 17 jaar by verskillende hoërskole asook by die Vusulela Kollege in Potchefstroom. Vir die afgelope 12 jaar, bied sy RTT as agste vak vir leerders van al die hoërskole in Potchefstroom aan. Sy is reeds vir 18 jaar vakadviseur vir Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) in die Noordwes provinsie. Salomé is verantwoordelik vir die vak RTT by Moria.

Marietjie Richter

Mev. Richter het haar onderwysdiploma in Senior Primêre Onderrig aan die Potchefstroomse Onderwyskollege voltooi asook haar onderwysdiploma in Junior Primêre Onderrig by die Onderwyskollege vir Verdere Opleiding. Sy het haarself verder bekwaam deur addisionele kursusse in Junior Primêre Verryking, Bewegingskunde en Remediëring te voltooi. Marietjie was vir 34 jaar in die onderwys betrokke as laerskool onderwyseres (alle vakke), hoërskool graad 11 Kunsopvoeding asook tersiêre opleiding in kurrikulumontwikkeling aan POK en NWU. Sy tree uit die onderwys as skoolhoof. Marietjie het ‘n baie belangrike rol by Moria gespeel en was die eerste personeellid in 1996. Sy was betrokke by die kurrikulumontwikkeling vir graad 2 en 3 asook die evaluering van grondslagfase.

Elsie Pretorius

Mev. Pretorius het aan NWU studeer waar sy haar B.A. en B.A. (Hons.) graad verwerf het, asook haar HOD aan die Universiteit van Pretoria. Sy het haar ook bekwaam as fasiliteerder by die Departement van Onderwys en het by verskeie hoërskole in Potchefstroom skoolgehou. Elsie is ‘n ervare onderwyseres in Engels, Afrikaans en Latyn en sy het ook ervaring in die Cambridge IGCSE-stelsel. Mev. Pretorius is ‘n eksaminator by Moria vir Afrikaans en Engels, het ’n passie vir onderwys en baie geduld om haar leerders te help en te ondersteun.