WIE IS MORIA

Christelik, Afrikaans, Uitnemende Standaard

moria BETEKEN: deur die Here voorsien

WIE IS MORIA

Sommiges noem dit tuisonderwys, tuisonderrig, tuisskool, afstandsonderrig, “home schooling” of huisskool. Ongeag wat dit genoem word, alles dui op ‘n diens wat Moria Tuisskoolmateriaal voorsien. 

Moria Tuisskoolmateriaal verskaf onderrigmateriaal vir tuisonderwys van graad R tot graad 9 in Afrikaans asook Cambridge IGCSE, AS- en A-levels (grade 10-12). Moria is ontwikkel deur ‘n span van dertig verskillende vakspesialiste wat vakadviseurs, professore en senior vakonderwysers insluit. Moria bestaan al vir 25 jaar.

VISIE VAN MORIA

‘n Afrikanervolk wat hul kinders tot eer van God Drie-enig, op ‘n uitnemende akademiese standaard onderrig.

Play Video

UITNEMENDE AKADEMIESE STANDAARD

Moria beywer hom om materiaal van uitnemende akademiese standaard te voorsien, wat ook deur enige gemiddelde leerder, wat bereid is om hard te werk, bemeester kan word. 

Navorsingsresultate sedert die jaar 2000, deur onder andere die WNNR, UNESCO en UNICEF, het bevind dat Suid-Afrikaanse staatskoolkinders akademies baie swak vaar. ‘n Ooglopende rede vir die bestaan van Moria. 

Die Pestalozzi Trust (Tuisskoolnuus, Vol 8 no2, p17) haal objektiewe navorsingsresulate in Suid-Afrika aan. Bester (M.Ed.-navorsing UNISA), het die gemiddelde persentasies van Suid-Afrikaanse tuisonderwyskinders, soos behaal in ‘n Europese standaardtoets, vergelyk met die van staatskoolkinders. Hieronder volg die resultate:

Dieselfde tendens is gevind met betrekking tot die sosiale ontwikkeling van tuisonderwyskinders.

Waarom ‘n hoë standaard?

Moria verdun nie ons aanbieding, standaard of beginsels ter wille van die akkommodering van ander groepe nie. In ‘n internasionale mededingende samelewing kan leerders met ‘n onderstandaard kwalifikasie nie tot hul reg kom nie. Dit word ‘n realiteit dat Suid-Afrikaanse kinders oorsee verder gaan studeer, werk of selfs emigreer. Moria begin reeds op skoolvlak leerders voorberei vir internasionale toelatingstoetse vir studie of werksgeleenthede. Selfs Suid-Afrikaanse universiteite besef die waarde van ‘n internasionaal-geldige skooleindeksamen.

Watter standaard?

Graad R, Grondslagfase (graad 1-3), Intermediêre Fase (graad 4-6) en Senior Fase (graad 7-9):
Moria doen moeite om Europese en Amerikaanse (Israel en Rusland ingesluit) sillabusse te bekom en ons werk te yk. Afrikaans word as huistaal aangebied. Prosa word gekies uit die keur van behoudende Afrikaanse werke en voorgeskrewe werke wat Christelike norme, standaarde en ‘n Bybelse lewens- en wêreldbeskouing vaslê, geniet voorkeur. 

Waarom ‘n gestruktureerde akademiese program volg? Alternatiewe materiaal in die handel beskikbaar is hoofsaaklik geskik as aanvullende leerstof tot die sillabus. 

Cambridge (graad 10-12):

Moria het na vele oorweging en deeglike navorsing besluit om die laaste jare van skool af te sluit met die Cambridge-kwalifikasie. Enkele voordele is:

• Moria behou steeds sy eie Christelike Afrikaner grondslag, in Afrikaans, vir grade R tot 9.
• Cambridge-kwalifikasie (“A-levels”) word by Suid-Afrikaanse en internasionale universiteite aanvaar.
• Kandidate kry die gulde geleentheid om vaardig te raak in Engels, voor hulle die oorwegend Engelse buitewêreld, naskool aandurf.

CHRISTELIK

Moria-materiaal is daarop gerig om ons leerders na gees, siel en liggaam te ontwikkel. Die Christelike aard beteken dat niks geleer word wat strydig is met die Bybel en Christelike geloof nie. Vakke soos Bybelonderrig en selfs Afrikaans en Engels word benut om te verseker dat die kind se lewens- en wêreldbeskouing vas op Bybelse beginsels gegrond word. Moria propageer geen spesifieke kerklike dogmatiese leerstellings nie, maar gebruik die Bybelse riglyne in ons onderrigmateriaal. Moria distansieer hom van twyfelagtige en suggestiewe onderrigmateriaal, soos voortydige seksonderrig. Ons glo in een ware God wat die Skepper is en Homself openbaar deur die Seun en Heilige Gees. Ons glo ook in Deut. 6:7: …en jy moet dit in jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. 

…want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons… (Hand 17:28)

AFRIKAANS

Suiwer Afrikaans is vir Moria ‘n hoë prioriteit en daarom bemark ons slegs Afrikaanse tuisskoolmateriaal tot graad 9, daarna volg die Cambridge Engelse stelsel. Ons ag die waarde van ons taal hoog en vermy die gebruik van anglisisme, sleurtaal en plat-Afrikaans. Ons is trots op ons suiwer Afrikaner-geskiedenis en kultuur, en leer ons kinders dat daar niks is om voor skaam te wees nie. Geskiedenis word onderrig deur gebruik te maak van die handboeke van outeurs met ons eie kultuursentiment. ‘n Belangrike ontwikkelingstadium in ‘n kind se lewe, is die tyd wanneer hy ontdek wie hy is. Ons glo dat ons mense geensins agter staan by enige Europese volk, wat betref ons tegniese en akademiese vermoë nie.

Navorsing dui op groter leersukses indien ‘n kind, veral in die laer grade, onderrig in sy moedertaal ontvang. Ander tale kan tot taalverwarring en gedragsprobleme lei (Suid-Afrikaanse Onderwysers Unie, Watter Onderrigtaal vir my kind? SAOU, Pretoria). Volgens Prof. Albert Weideman, (5 April 2002, Taalseminaar, Pretoria, soos aangehaal deur L. van Oostrum, 6 April 2002) van die Universiteit van Pretoria, meen ouers dat hul kinders die beste kanse kry deur in Engels onderrig te word, maar sê dan:

“Die gebrek aan moedertaalonderrig in baie Afrika-lande sal uiteindelik lei tot swak geletterdheidsvlakke en ‘n opvoedkundige ramp op die vasteland. Jare lange navorsing, dat studente juis beter vaar as hulle eers in hul moedertaal lees- en taalvaardig word, val op dowe ore.”