Moria Tuisskool

Vakke en leerareas

Alle grade van graad 0 tot graad 12 word deur ons aangebied. Ons Cambridge-matriek strek oor twee jare. Die graad 11 jaar drie matriekvakke en die graad 12 jaar die ander drie matriekvakke.

Algemene leerareas

Vir graad R tot graad 9 word al die voorgeskrewe verpligte leerareas aangebied. Dit sluit in: Afrikaans huistaal, Engels eerste addisionele taal, Wiskunde, Natuurwetenskappe (wetenskap en biologie), Sosiale wetenskappe (aardrykskunde en geskiedenis), Ekonomiese en bestuurswetenskappe, Tegnologie, Lewensoriëntering en Kuns en kultuur.


Grade R tot 7

Moria bied meer as die minimumvereistes wat deur die Onderwysdepartement voorskryf word. Ons vakinhoude is nie afgewater, met oppervlakkige sillabusse en handboeke wat soveel prentjies in het dat daar maar min plek oorbly vir diepgaande akademie nie. Ons strewe is om 'n goedopgeleide leerder, wie se potensiaal maksimaal ontwikkel is, in 'n eerste wêreld omgewing in te stuur. Verder skryf ons boeke voor wat leerders opvoed tot gedissiplineerde produktiewe volwassenes wat volgens Bybelse waardes en norme wil lewe.


 Grade 8 en 9

Alle voorgeskrewe leerareas soos hierbo uiteengesit (Algemene leerareas) word aangebied, plus twee keuse vakke, wat die kern vorm van die leerder se toekomstige beroepsrigting.

Keuses:

Vir die standaard prys kan twee addisionele vakke gekies word uit: Landbou, Rekeningkunde, Bedryfsekonomie, Rekenaartegnologie (lg. benodig minstens “MS Office 2003” rekenaarprogram met voldoende hardeware kofigurasie), Toerisme, Tegniese tekeninge, Duits en Frans (ekstra koste).


 Graad 10:

Verpligtend:

Afrikaans Engels, Lewensoriëntering en Wiskunde (gewone Wiskunde of Wiskundige geletterdheid).

Vir die standaard prys word 7 vakke geneem, maar meer vakke kan geneem word, teen ekstra koste. Graad 11 en 12 kandidate word slegs toegelaat indien hulle graad 10 en 11 by Moria Tuisskoolmateriaal met minstens 60% gemiddeld, suksesvol voltooi het.

Keuses (kies minstens 3):

Fisiese wetenskap, Lewenswetenskappe, Geografie, Landbouwetenskappe, Rekeningkunde, Ekonomie, Besigheidstudie, Rekenaartoepassingstegnologie, Inligtingstegnologie (koop Delphi program ekstra) - lg. 2 vakke benodig minstens “MS Office 2007” rekenaarprogram -, Ingenieursgrafika en ontwerp (koop CAD program ekstra) en Toerisme.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers