Artikels

Registrasieooreenkoms

ONDERNEMING (Kontrak)

Die materiaal wat deur ons ontwikkel is, word ten volle beske rm onder die "Wet op Outeursreg", wet no. 98 van 1978 so os gewysig deur Wet no. 56 van 1980. Dit mag onder GEEN omstandighede aan staatskol e, privaatskole wat staatsubsidie ontvang, privaatskole, ond erwys-sentrums, nasorgsentrums ander tuisskoolouers, kerkskole of enige opvoedkundige instansie of opvoedkundige hulpinstansie o f aan enige iemand anders beskikbaar gestel word nie, hetsy deur kopiëring deur uself, o f deur 'n ander party in sodanige posisie te plaas dat kopiëring deur hom/haar kan plaasvind nie. Geen gedeelte van enige boek mag gereprodus eer, in 'n inligtingstelsel bewaar, of versend word in enige vorm of op enige manier, hetsy elektronies, meganies, fotokopiëring, plaat- of band opnames of andersins. Regstappe sal teen oortreders genee m word. Daar mag ook GEEN kopieë van enige werkkaarte gemaak word nie. 'n Tweede leerlin g uit dieselfde gesin moet deur ons van die nodige werkkaart e voorsien word. Verder mag geen “Moria Publikasie” waarvan Moria Tuisskoolmat eriaal die outeursreg hou, deur enige kliënt verkoop word nie. Die rede vir hierdie maatreël is eenvoudig om te verseker dat Moria 'n di ens aan ons Christen Afrikanervolk op die langtermyn volhouba ar sal kan lewer. Geen boeke wat u by Moria Tuisskoolmateriaal aangekoop het, word weer deur Moria Tuisskoolmateriaal by u teruggekoop nie. In dien 'n bestelling foutief gelewer is, moet u telefonies en skriftelik van Moria magtiging kry om dit terug te stuur. U s al ook verplig wees om volgens hierdie ooreenkoms, die betrokke foutiewe items binne twee (2) weke n a ons die items aan u versend het, aan ons terug te stu ur. Enige gelde wat Moria ooreenkom om aan u terug te betaal by kansellasie van u bestelling voor lewering daarvan, sal eers terug betaal kan wo rd wanneer die produkte wat u daarvoor sou ontvang het, weer verkoop is (na 10% hanteringsfooi e afgetrek is). Dit is elke ouer se eie verantwoordelikheid om jaarliks in Julie ‘n eksamenregistrasie-vorm van Moria aan te vra indien hulle dit nog nie per pos ontvang het nie. As gevolg van eksamen-administrasie sal geen boeke versend word vanaf 15 September tot 20 Desember nie. U is egter stee ds welkom om so vinnig moontlik die transaksie af te handel en u registrasievorms aan ons te faks om eerste gehelp te word wanneer ons weer boeke begin versend TUISONDERWYS WETGEWING: Moria Tuisskoolmateriaal is nie 'n skool nie maar 'n Ui tgewery van ‘n onderwyskurrikulum wat pakkette bemark, akademiese hulp gee en ook assessering doen. Die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir suksesvolle voltooi ing en die korrekte standaard en vereistes van onderwys van hulle kinders, beru s volgens Wet dus by die ouers en nie by Moria Tuisskool materiaal nie. Vir ouers verplig Wetgewing onder andere die volgende: 1) Hou ‘n register van watter dae ki nders onderrig was. 2) Hou rekord van ‘n portfolio van alle skriftelike werk gedoen, kwartaallikse toetse en -eksamens geskr yf en enige ander buitehuis onderwys hulp gebruik. Bewaar rekords totdat die kind nie meer skoolpligtig is nie, aangesien onderwysdepartemen tele inspekteurs mag vra dat u dit aan hulle voorlê. 3) Kin ders moet minstens einde graad 3, 6 en 9 asook grade 10 tot 12, ekstern geëksamineer word (sien voorskrifte vir assessering in ons “Tuisonderwyshulp” brief wat u saam met die boeke ontvang). Die evalueringsverslag moet toon of hulle di e werk bemeester het. Laastens, ons doen ons bes om u onderrigmateriaal so gou moontlik te lewer. Die uitsonderlike aard van ons materia al bring egter mee dat dit nie altyd betyds beskikbaar is nie. Ons vra asseblief geduld. Voltooi dadelik alle werk in die boeke wat u dadelik ont vang, sodat indien ‘n boek byvoorbeeld 1 maand neem om deur te werk, u selfs 2 maan de voor die eind-eksamen die laaste boek kan ontvang (dit b ehoort darem nie só laat te wees nie). U onderneem dan om in hierdie verband nie onge skik en/of beledigend te raak nie, want dan sal ons paai e moet skei. C.J. de Villiers (namens Moria Tuisskoolmateriaal.)